polski english français deutsch italiano nederlands

Średniowiecze

Najdłuższa epoka w historycznych dziejach Europy jest nazywana pogardliwie średniowieczem. Termin ten ukuto w okresie oświecenia, aby oddać, już w samej nazwie, stosunek, jaki ludzie XVIII wieku mieli, do czasów po upadku Cesarstwa Rzymskiego a przed reformacją. Dla oświeconych filozofów były to wieki średnie - wieki marne. To określenie pozostało i do dziś funkcjonuje, częstokroć w swoim pogardliwym znaczeniu.

Czynnikiem w zdecydowanej mierze kształtującym myślenie ludzi średniowiecza była religia. Barbarzyńskie plemiona, które zalały Europę kładąc kres imperium rzymskiemu, przyjmowały dość szybko, jak na perspektywę historyczną, chrześcijaństwo. Następował proces wzajemnego oddziaływania chrześcijaństwa i mentalności odziedziczonej po przodkach. Plemiona barbarzyńskie stawały się chrześcijańskimi, ale też chrześcijaństwo ulegało barbaryzacji. Jednakże nie można odmówić ludziom tamtych czasów gorliwości w wyznawaniu wiary w Chrystusa. Niejednokrotnie była ona przemieszana z przesądami lub błędnie interpretowana, ale tchnęła szczerością neofitów. Religia ogarniała życie człowieka średniowiecza na wszystkich płaszczyznach. Ona decydowała o jego życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Dzięki temu mogła się ukształtować średniowieczna wspólnota europejska nazywana "christianitas". Była to wspólnota chrześcijan, ale równocześnie wspólnota wszystkich mieszkańców Europy. Nie odczuwano wyraźnie podziału na poszczególne nacje, czy grupy etniczne. Istotniejszym była przynależność do wielkiej rodziny wiernych. Miało to swoje dobre, ale miało także swe niewątpliwie negatywne, strony. Europejczycy czuli się wszędzie u siebie. Do pewnego stopnia posiadali też poczucie jedności całej rodziny chrześcijańskiej. To z pewnością były dobre aspekty "christianitas". Jednakże, o ile umacniała ona poczucie jedności członków wspólnoty, o tyle zdecydowanie zrywała ze wszystkimi, którzy nie identyfikowali się z nią do końca. W tym negatywnym aspekcie średniowiecznej "christianitas" należy widzieć genezę takich smutnych zjawisk jak inkwizycja, procesy o czary, średniowieczny antysemityzm, czy nawracanie ogniem i mieczem. Społeczeństwo średniowieczne dążyło za wszelką cenę do jedności. Dlatego każdy kto był odmienny od reszty stawał się wrogiem. I to wrogiem zarówno społeczeństwa, państwa, jak i Kościoła.

Państwo średniowieczne opierało się na systemie feudalnym. Najogólniej rzecz biorąc, polegał on na ułożeniu wzajemnych zależności wszystkich członków społeczności w ścisłą hierarchię. Drabina społeczna była ułożona według posiadanej ziemi. Na jej szczycie był ten, kto nie podlegał nikomu więcej - cesarz, król. Pod nim byli ci, którzy otrzymali od niego ziemię i przez nią władzę - książęta. Ci jednak mieli pod sobą następnych posiadaczy uzależnionych od ich nadań - rycerze różnych stopni. Ta drabina mogła być bardzo długa. Gdyż bycie poddanym nie wykluczało posiadania własnych poddanych.

W tym systemie społecznym wytworzonym w średniowiecznej Europie musiał znaleźć swoje miejsce Kościół. Jako instytucja ważna w społeczeństwie i ciesząca się wielkim szacunkiem, zajmował Kościół wysokie miejsce w drabinie feudalnej. Biskupi jako ci, wokół których organizowało się życie chrześcijańskie, stawali się feudałami. Otrzymywali ziemię i władzę od cesarzy, królów, czy książąt, dzięki czemu zyskiwali środki na prowadzenie działalności kościelnej. Jednakże wejście w strukturę feudalną wiązało się także z poważnymi kosztami. Jako posiadacze ziemi mieli takie same zobowiązania wobec swego zwierzchnika (seniora) jak inni poddani (wasalowie). Stawali się jego namiestnikami, urzędnikami, czasami także dowódcami wojsk w czasie wojen.

Innym poważnym mankamentem wejścia Kościoła w strukturę feudalną średniowiecznego społeczeństwa było uczynienie z biskupstwa, czy innych eksponowanych stanowisk kościelnych bardzo atrakcyjnej posady od strony materialnej. Nierzadko biskupi, czy opaci posiadali tak wielkie dobra, że stawali się samodzielnymi władcami. O takie stanowiska ubiegali się więc nie zawsze najbardziej odpowiedni ludzie. Poza tym kierowanie takimi kościelnymi państwami bardziej pochłaniało biskupów niż duszpasterstwo. Najjaskrawszym przykładem w tej dziedzinie stali się papieże X wieku. Był to najciemniejszy czas w dziejach papiestwa. W walce o tron papieski, z czym wiązało się wówczas posiadanie władzy w Państwie Kościelnym, uciekano się nawet do wojen i zbrodni.

Mimo jednak tych gorszących faktów, w tym samym X wieku zostały schrystianizowane ogromne tereny kontynentu Europejskiego, na których osiadły plemiona słowiańskie, w tym i nasi przodkowie. Uwikłanie więc w sprawy doczesne i, nierzadko krwawą, politykę nie zniszczyło w Kościele ducha misyjnego. Głoszenia Ewangelii nie zaprzestano. Średniowiecze rozwinęło też ogromnie instytucję życia zakonnego, którą można nazwać prawdziwą szkołą świętości i cywilizacji. Choć życie monastyczne swą genezą sięga starożytności, to jednak średniowiecze można nazwać prawdziwie epoką zakonów. Powstawały one wszędzie gdzie dotarła Ewangelia. Przykładem mogą być nasi bracia męczennicy z Międzyrzecza, którzy swoim męczeństwem świadczą, że w pierwszym dziesięcioleciu XI wieku istniało na naszych ziemiach życie zakonne.

Zakony mnisze (benedyktyni) są najstarszą formą życia zakonnego średniowiecznej Europy. Grupy mężczyzn i kobiet zjednoczonych regułą i ideałami Ewangelii spędzają czas na modlitwie, pracy nad udoskonaleniem swej osobowości, ale także uprawie ziemi, nauki i sztuki. W mrocznych czasach przełomu starożytności i średniowiecza to właśnie klasztory pozostawały wyspami porządku i skarbnicami kultury. Zakony miały też nieoceniony wpływ na rozwój misji. Szczególną zasługę mają tu wspólnoty irlandzkie, szkockie i angielskie. Tam Kościół szybciej otrząsnął się po zniszczeniach okresu wędrówki ludów.

Po niezwykłym ożywieniu religijnym, jakie rozpoczęło się tam już w V wieku, setki mnichów iroszkockich, a po-tem anglosaskich, wędrowały przez kontynent nawracając, ożywiając podupadłe wspólnoty i umacniając strukturę Kościoła. W końcowej fazie średniowiecza pojawia się nowa forma życia zakonnego, jaką stanowią wspólnoty zakonów żebrzących (franciszkanie, dominikanie). Aby nie pozwolić się zamknąć w ramach struktur społeczeństwa feudalnego, wyrzekają się własności ziemi, opierając swój byt na udzielanej im przez wiernych pomocy. Jest to nowy impuls nie tylko dla życia zakonnego, ale dla całego Kościoła. Rozwija się dzięki tym zakonom nowa forma duchowości, a struktury kościelne zostają przeobrażone.

Przy omawianiu życia Kościoła w średniowieczu nie można pominąć niezwykle ważnej instytucji, której twórcą był Kościół, a która żyje i rozwija się do dziś. Chodzi o uniwersytet. Powstał on jako wyraz troski Kościoła o naukę. Przez cały okres średniowiecza Kościół był jedyną instytucją przejawiającą troskę o kulturę i naukę w społeczeństwie. Miał on faktyczny monopol na kształcenie. Nie było bowiem nikogo, kto byłby w stanie podjąć się tego zadania. Uniwersytet stał się osiągnięciem szczytowym w kształtowaniu się struktury edukacyjnej. Była to szkoła, w której można było zdobyć całą wiedzę, jaką posiadano wówczas. Stworzenie uniwersytetów i całego sytemu szkolnego jest z pewnością jednym z największych osiągnięć Kościoła w średniowieczu.

Nie da się wydawać ocen dla przeszłości. Nie można też oceniać Kościoła jako takiego w epokach, które już minęły. Można jednak wskazać na elementy, które w życiu Kościoła minionych epok, były dalekie od ideałów ewangelicznych, ale zawsze można też dostrzec to, co było wielkim sukcesem i realizacją obowiązku budowania Królestwa Bożego na ziemi. Także w życiu średniowiecznego Kościoła były jedne i drugie zjawiska.Ks. Jerzy Czerwień.

"Matczyne Królestwo" - Miesięcznik Parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach - Nr 9(106) 2002 r.
Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.