polski english français deutsch italiano nederlands

Ojciec Profesor Marian Kanior

Ojciec Marian Kanior urodził się 29 listopada 1929 r. w Rudniku, w rodzinie Konstantego i Karoliny z Kosałków. Rodzice jego należeli do najuboższej wiejskiej warstwy społecznej, byli wyrobnikami. Jedynemu synowi swojemu nadali imię Marian, na cześć Matki Bożej, której święto Niepokalanego Poczęcia wypadało wkrótce.
Do szkoły podstawowej uczęszczał do Dziekanowic od 1936 r., a po jej skończeniu kontynuował naukę w gimnazjum w Dobczycach. Był to już okres okupacji hitlerowskiej.
W 1940 r. rodzina została pozbawiona głównego żywiciela; ojciec został wywieziony na roboty do Niemiec. Mały Marian musiał więcej pomagać matce w gospodarstwie nie zaniedbując równocześnie nauki. Mimo to nie tylko ukończył szkołę podstawową, ale uczęszczał również na tajne komplety w zakresie szkoły średniej w zespole Dobczyce-Dziekanowice.
Po powrocie ojca z robót przymusowych, rodzina Kaniorów przeniosła się do Krakowa, gdzie 16-letni Marian kontynuował naukę, najpierw w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, a potem w Państwowym Liceum Administracyjnym. Tam też w 1948 r. złożył egzamin dojrzałości..
Na rozwój intelektualny młodego człowieka, jakim był wówczas Marian niewątpliwy wpływ wywarł klimat ówczesnego Krakowa, który po zakończonej wojnie przeżywał niezwykłe ożywienie kulturalne. Realizując konsekwentnie swoje zamiary podjął zaraz po maturze studia wyższe w Akademii Handlowej na Wydziale Finansów, zakończone w 1952 r. uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
Podjęte starania o kontynuację studiów II stopnia spełzły na niczym, ponieważ kandydat nie należał do żadnej organizacji politycznej, co wówczas stanowiło poważną przeszkodę w ubieganiu się o przyjęcie na studia. W związku z powyższym podjął pracę w Banku Inwestycyjnym.
W czasie podmiejskich wycieczek do Tyńca poczęły odżywać, zrodzone w dzieciństwie zainteresowania sprawami Kościoła, zrodziła się również fascynacja życiem monastycznym. Przełomowym momentem, stały się rekolekcje u Jezuitów w podkrakowskich Przegorzałach.
Jesienią 1955 r. w życiu Mariana Kaniora rozpoczął się nowy rozdział, wówczas to rozpoczął studia teologiczne w seminarium duchownym we Włocławku, zakończone w 1961 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 1961 r. w katedrze włocławskiej. Mszę świętą prymicyjną odprawił najpierw w Kościele Mariackim w Krakowie, a potem w Dziekanowicach.
W czasie studiów teologicznych, pod wpływem wykładów prof. historii ks. Stanisława Librowskiego zrodziło się zainteresowanie badaniami historycznymi. Po świeceniach kapłańskich pracował jako wikary najpierw we wsi Przezpolew, a potem w miasteczku Kowal w powiecie włocławskim.

Ks. Marian Kanior nie przestał jednak myśleć o kontynuowaniu studiów ekonomicznych dla uzyskania magisterium, toteż zaraz po święceniach kapłańskich, za zgodą władz kościelnych, podjął starania o przyjęcie na studia eksternistyczne II stopnia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uwieńczone sukcesem. Studia te ukończył w 1963 i uzyskał stopień magistra ekonomii. Po ukończeniu studiów Ks. Kanior wrócił do Włocławka i pracował w kurii diecezjalnej jako notariusz. Wkrótce tez zaczął myśleć o doktoracie, w którym mógłby połączyć zainteresowania historyczne z wykształceniem ekonomicznym. Tymczasem śmierć matki w kwietniu 1965 r. obudziła na nowo pragnienie życia zakonnego i dawny zamiar wstąpienia do klasztoru benedyktynów.

Uzyskawszy zgodę biskupa diecezjalnego w czerwcu 1967 r. Ks. Kanior zamieszkał w klasztorze tynieckim, na razie jako kandydat do zakonu, gdzie intensywnie pracował nad ukończeniem swojej pracy doktorskiej. Obrona pracy pt. "Gospodarstwo folwarczne w dobrach pomorskich biskupstwa włocławskiego w drugiej połowie XVII wieku" odbyła się w dniu 15 stycznia 1969 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i zakończyła się uzyskaniem przez Ks. Mariana Kaniora stopnia doktora nauk humanistycznych.

W dniu 1 lutego 1969 r. Ks. dr Kanior rozpoczął w Tyńcu nowicjat zakonny, zakończony złożeniem ślubów czasowych w dniu swojej patronki NMP Niepokalanej, 8 grudnia 1970. Śluby wieczyste złożył w tym samym dniu w 1973 r. Przez te lata pracował w bibliotece klasztornej, czas ten wykorzystał również do opublikowania w wydawnictwach naukowych, szeregu opracowań na bazie własnej pracy doktorskiej. W roku akademickim 1976/77 przebywał na stypendium w Belgii, na katolickim uniwersytecie w Leuven, gdzie zgłębiał historię benedyktynów, ze szczególnym uwzględnieniem historii benedyktynów w Polsce. Badaniom tym poświęcił później wiele lat pracy w opactwie tynieckim, zgłębiając szerokie spektrum życia zakonnego. Efektem tych badań było szereg publikacji w czasopismach historycznych, oraz monografia pt. "Polska kongregacja benedyktyńska św. Krzyża (1709-1864)", na podstawie której O. Kanior habilitował się na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w dniu 26 maja 1982 r, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego teologii w zakresie historii Kościoła. O. Konior stał się uznanym specjalistą od historii zakonu św. Benedykta.

Osiągnięcia naukowe O. Kaniora spowodowały, że już w 1984 r. rozpoczął pracę dydaktyczną na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej. 8 maja 1989 r. został mianowany docentem, a 8 maja 1995 r. - profesorem nadzwyczajnym. Mimo, że praca dydaktyczna teraz zajmowała mu wiele czasu, to jednak nie poniechał badań nad historią klasztorów i Kościoła, można nawet stwierdzić, że rozszerzył zakres swoich zainteresowań. Podjął nowe badania na temat dziejów duchowości w Polsce, życiorysów świętych i kultu maryjnego zakończone licznymi publikacjami. Dokonał również szeregu opracowań na temat działalności duszpasterskiej kardynała Karola Wojtyły, a następnie Ojca św. Jana Pawła II. Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Dwukrotnie przebywał na stypendium zagranicznym w Waszyngtonie i w Wiedniu.

30 listopada 1998 r. Państwowa Centralna Komisja do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych, na wniosek Rady Naukowej Episkopatu zatwierdziła nadanie O. Marianowi Kaniorowi tytułu profesora nauk teologicznych.

O. Marian mimo ukończenia 70 lat jest nadal w pełni aktywnym badaczem naukowym i nauczycielem akademickim.

Na podstawie artykułu J.M. Małeckiego "Ojca Mariana Kaniora droga do wiedzy". Folia Historica Cracowiensia. Kraków 1999. Oprac.:S.D.


"Matczyne Królestwo" - Miesięcznik Parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach Nr 5(102) 2002 r.

Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.