polski english français deutsch italiano nederlands

Pogrzeb Chrześcijański Regulamin Cmentarza

 

Śmierć członka naszej wspólnoty parafialnej, należy zgłosić w kancelarii i przedstawić następujące dokumenty:

  • Odpis aktu zgonu z USC
  • Kartę zgonu – celem pochowania zwłok
  • Zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami, gdy zgon nastąpił poza parafią, czy w szpitalu
  • Zaświadczenie od zarządu cmentarza o miejscu pochówku zmarłego na cmentarzu parafialnym. 
  • Osoby spoza parafii przedstawiają pisemą zgodę z parafii zmarłej osoby na pochówek.

 REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. MACIERZYŃSTWA  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W DZIEKANOWICACH

§ 1

1. Cmentarz jest własnością parafii Rzymskokatolickiej pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Dziekanowicach. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejsce obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Dziekanowicach.

§ 2

1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.

2. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

§ 3

1. Za pochówek na cmentarzu pobierane są ofiary tzw. pokładne. Wszystkie ofiary są przeznaczone na utrzymanie cmentarza.

2. Ofiary za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.

3. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

4. Przedłużenie umowy na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary. Nie wniesienie ofiary przeznaczonej na utrzymanie cmentarza skutkuje likwidacją grobu.

§ 4

1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

2. Zarządca cmentarza za wyżej wymienione prace pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika.

3. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.

4. Wszyscy wykonawcy maja prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

5. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.

6. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu poza teren cmentarza, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.

7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

§ 5

1. Główna brama wjazdowa jest otwarta w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Pozostałe bramy będą otwierane w razie potrzeb.

2. Dla nawiedzających cmentarz furtki otwarte są całą dobę.

§ 6

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

* Poruszania się jednośladami.
* Samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów.
* Ustawiania ławek i ogrodzeń.
* Palenia papierosów i spożywanie alkoholu.
* Wprowadzania zwierząt.
* Wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.

2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody administratora lub zarządcy cmentarza.

3. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa.

4. Administrator Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

5. Administrator Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.

6. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.

 § 7

1. Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczynę sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora  cmentarza.

2. Prawo do grobu nie oznacza prawa własności, a tym samym nie można go sprzedać osobom trzecim

§ 8

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

*  Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą z dnia 28 lipca 1993 r.
*  Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.
*  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
*  Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki
    Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

Administrator cmentarza
Dziekanowice, 23.11.2016

Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.